Algemene voorwaarden

10 oktober 2016

 

Algemeen

CAST staat voor een project van Bart Dijckmans met KBO-nummer BE0633.839.867 en vestiging op Bosend 41, 2470 Retie (BE). Alle voorwaarden, rechten en eigendommen die worden toegeschreven aan CAST zijn van toepassing op Bart Dijckmans.

Deze voorwaarden zijn automatisch van toepassing op alle samenwerkingen waarin CAST betrokken is en doen alle andere voorwaarden teniet. Bij het aangaan van een samenwerking verklaart de betrokken partij, waaronder klanten, leveranciers en partners, zich automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Afwijken van deze voorwaarden kan enkel als dit expliciet overeengekomen wordt met alle betrokken partijen.

CAST heeft het recht om deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen zonder dat specifieke communicatie hiervan vereist is.

CAST en de creaties van CAST, kunnen nooit aanzien worden als de oorzaak van indirecte schade geleden door een andere partij.

Alle geschillen tussen CAST en andere partijen worden uitsluitend beheerst door het Belgisch rechtssysteem.

 

Offertes

Geldige offertes worden door CAST altijd gecommuniceerd a.d.h.v. een expliciet document.

Alle prijzen op offertes zijn vermeld in Euro en exclusief btw.

Data en leveringstermijnen vermeld op een offerte zijn louter informatief en niet bindend.

Een offerte is geldig voor een periode van 20 dagen vanaf de datum vermeld op de offerte. Na deze periode kan de opdrachtgever geen aanspraak meer maken op de vermeldingen die in de offerte werden opgenomen.

Een samenwerking gaat van kracht bij ontvangst van een geldige bestelbon (PO; Purchase Order). Wanneer expliciet aangegeven, is ontvangst van een ondertekende offerte voldoende.

 

Procedure

Bij de start van een samenwerking wordt een projectplanning gecommuniceerd met de opdrachtgever waarin de timing en de plichten en rechten van de opdrachtgever en CAST worden vermeld.

De opdrachtgever verbindt zich ertoe om op regelmatige tijdstippen beslissingen te nemen in de opbouw van het product. Wanneer dergelijke beslissingen uitblijven, neemt CAST deze beslissingen zonder dat daarop terug gekomen kan worden.

De opdrachtgever heeft het recht om een herzieningen van de creatie aan te vragen bij elke nieuwe stap in het creatieproces. Een nieuwe stap wordt telkens aangekondigd met de aanlevering van een nieuwe deelcreatie. Wanneer onderling overeengekomen werd om naar een volgende stap te gaan, is een herziening van een eerdere stap niet meer mogelijk. Een aanvraag tot herziening dient te gebeuren binnen de 7 dagen na het tonen van het nieuwe materiaal.

Aanpassingen en herzieningen die afwijken van eerder aangegeven instructies, zullen supplementair gefactureerd worden.

Aanpassingen aan de creaties van CAST, kunnen enkel door CAST uitgevoerd worden en kunnen nooit gebeuren door derde partijen, tenzij anders overeengekomen.

CAST heeft het recht om elke creatie gegenereerd door CAST te gebruiken voor publicitaire doeleinden. Dit geldt ook wanneer delen van de creatie gegenereerd werden door derde partijen.

CAST heeft het recht om op elk moment een gestarte samenwerking stop te zetten. Een terugbetaling van reeds betaalde facturen wordt dan overwogen.

Het volledige team van CAST verbindt zich ertoe om discreet om te gaan met informatie komende van de opdrachtgever en deze informatie niet publiek te maken zonder expliciete toestemming van de opdrachtgever.

Alle creaties worden aangeleverd in full-HD-formaat.

 

Facturatie

De helft van het overeengekomen bedrag wordt gefactureerd bij aanvang van de samenwerking. De andere helft wordt gefactureerd bij aflevering van het finale product.

Alle facturen die uitgaan van CAST, dienen binnen de 15 dagen na factuurdatum betaald te worden. Laattijdige betalingen geven CAST het recht om een compensatievergoeding van 10% van het facturatiebedrag in rekening te brengen.

 

Rechten & Licenties

De opdrachtgever verwerft mits volledig betaling een exclusieve en niet-overdraagbaar gebruiksrecht.

Een gebruiksrecht is gelimiteerd tot de kanalen, het doelpubliek en het geografisch gebied dat tussen CAST en de opdrachtgever overeengekomen werd.

Een gebruiksrecht is 10 jaar geldig. Na die periode kan een aanvraag ingediend worden om het gebruiksrecht te verlengen.

Alle eigendomsrechten met betrekking tot de creaties van CAST, blijven ten alle tijden eigendom van CAST en/of haar derde licentiegevers.

Een opdrachtgever kan nooit de broncode van een creatie opeisen.